Adventi nyereményjáték játékszabály 2023

Saint James Szemészei Klinika „Adventi” Játék hivatalos szabályzata 

A Saint James Hospital Hungary Kft., mint az alábbi játék szervezője (székhely: 1026 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 33-35, a továbbiakban: („Szervező”).  által szervezett Játékban (a továbbiakban: Játék), kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, (a 3.pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes, természetes személy)” Játékos” vehet részt (Továbbiakban: Játékos). A Játékos a játék kezdete után a Saint James Szemészeti Klinikán látásjavító lézeres műtétet csináltat, vásárol.

 • A Játékba regisztrálás: 

A Játékos a Saint James Szemészeti Klinikán személyesen regisztrálhat, a kért adatok megadásával, a dátum kitöltésével, és aláírásával és a nyilatkozat („Jelentkezem a Saint James „Adventi” Nyereményjátékra és részt kívánok venni a nyereményjáték sorsoláson/Elolvastam és Elfogadom a játékszabályzatot /Elolvastam és Elfogadom az Adatvédelmi szabályzatot) elfogadásával regisztrálhatnak. (Továbbiakban: Pályázat)

 

A Játékban való regisztrálás feltétele, hogy a Játékos a műtétre való jelentkezés alkalmával még a klinikán befizesse a műtéti előleget és a választott látásjavító beavatkozás mindkét szem egyidejű kezelésére vonatkozzon.

A Játékban való részvétel további feltétele, hogy a Játékos a játék kezdete után a Saint James Szemészeti Klinikán látásjavító lézeres, lencse vagy szürkehályog műtétet csináltat.

 

A Játék időtartama alatt egy Játékos csak egyszer pályázhat.

 

A Játékos a Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játék részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit.

 1. A Játékot lebonyolító ügynökség (továbbiakban „Lebonyolító”) az Admagic Kft. (székhely: 1013 Budapest Döbrentei u. 8. 1.em. 1.)

 

 1. A játékból ki vannak zárva a Saint James Hospital Hungary Kft., dolgozói, az Admagic Kft., valamint a Lebonyolító alvállalkozói, akik közvetlenül részt vesznek a nyereményjáték lebonyolításában, azok dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
 2. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZOLGÁLTATÁSOK

Lézeres szemműtét

 • PRK lézeres szemműtét
 • Touch free PRK lézeres szemműtét
 • Contoura Vision lézeres szemműtét
 1. A JÁTÉK KEZDETE, IDŐTARTAMA ÉS VÉGE

5.1. A Játékra való regisztrációs időszak 2023. november 24. és 2023. december 21. között, a Saint James      Szemészeti Klinika nyitvatartási idejében, amiről a https://saintjameshungary.hu/adventi-nyeremenyjatek/ weboldalon tájékozódhat.

        Sorsolási időszak 2023. december 1. és 2023. december 22. között.

        Napi nyeremény időszaka: 2023. december 1. és 2023. december 24. között.

 1. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
 2. 1. Egy Játékos nem jogosult a Játék időtartama alatt többször Pályázni a megadott felületen.  A Játékra jelentkezni kizárólag, a játék kezdete után bekövetkezett a Játékos mindkét szemére vonatkozó a fentiekben részletezett típusú látásjavító beavatkozásokkal lehet, a műtéti időpont foglalásával és a hozzá kapcsolódó műtéti előleg befizetésével együtt. Pályázni csak személyesen lehet a klinikán, a műtétet megelőző alkalmassági vizsgálatot követően. A Játékban való részvétel további feltétele, hogy a Játékos által választott műtéti beavatkozás megtörténtével együtt az összes műtét díj befizetésre kerüljön.   Miután a teljes befizetés megtörtént, a Szervező csak ezt követően köteles a nyereményt 90 naptári napon belül átadni a Játékosnak. A műtét teljes összegének kifizetése, a műtét napjáig meg kell történjen.   
 3. 2. A Játékban csak a helyes Pályázatok vehetnek részt. A Játékszabályzatnak megfelelő, azonban bármely ok miatt – így akár szándékos magatartás, akár véletlen elütés, technikai hiba, stb. miatt – nem valós Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban.

Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek.

 1. 3. A Játékban résztvevő Pályázatok érvényességével, valamint a Játék jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a pályázatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét
 2. 4. A Szervező a legnagyobb gondossággal jár el a rendszer működtetése és a gyűjtött Pályázatok őrzése terén, azonban semmiféle felelősséget nem vállalnak bármilyen, adatvesztésért vagy az ezekből eredő bármely jogkövetkezményért, vagyoni- nem vagyoni hátrányokért. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
 3. 5. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve a Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékos a Játékból kizárhatja. 

6.6. A nyereményjátékra jelentkezéseket, kizárólag a Saint James Szemészeti Központban lehet leadni. 

 1. ÜZLETI CÉLÚ JUTTATÁSOK ÉS A SORSOLÁS
 2. 1. 

A játék ideje alatt (5. pont) az érvényes pályázatot beküldők az alábbi üzleti célú juttatásokat nyerhetik meg:

 

Napi nyeremény: 2023. december 1. és 2023. december 24. között.

Naponta 1 féle, összesen 10, azaz tíz db XIAOMI Electric Scooter 4 GO Elektromos Roller

Naponta 1 féle, összesen 5, azaz öt darab XIAOMI Watch S1 Aktive okosóra.

Naponta 1 féle, összesen 5, azaz öt darab XIAOMI Smart AIR FRYER PRO 4L  – Forrólevegős sütő

Naponta 1 féle, összesen 4, azaz négy darab XIAOMI  13T Mobiltelefon

 

Összesen: 24 db üzleti célú juttatás.

 

 Az üzleti célú juttatások sorsolási sorrendjét a Szervező a Játék megkezdése előtt jegyzőkönyvben rögzíti.  

A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a 7.1 pontban meghatározott valamennyi üzleti célú juttatás kisorsolásra kerül.

Az Üzleti célú juttatások készpénzre, vagy bármely egyéb kedvezményre, vagy üzleti célú juttatásra nem válthatóak át. Előre nem látható események bekövetkeztekor a Szervező fenntartja a jogot, hogy alternatív üzleti célú juttatást ajánljon fel a nyerteseknek, azonos értékben.

 

 1. 2. Sorsolás módja

 

A nyertes kisorsolása véletlenszerűség elvén alapuló számítógépes sorsoló program segítségével történik.

A sorsolás alkalmával pótnyertesek sorsolására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a Szervező tulajdonában marad.

A már kisorsolt Játékosok (nyertesek), a sorsolás további részében nem sorsolhatók ki újra.

A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.

A Játékosok elfogadják, hogy a nyertes meghatározására a fentiekben leírtak szerint kizárólag a Szervező és/vagy a Lebonyolító jogosult, a döntés ellen fellebbezésnek, jogorvoslatnak helye nincs.

Amennyiben a nyertessel az eredményhirdetéstől számított 3 napon belül nem sikerül kapcsolatba lépnie a Szervezőnek és/vagy a Lebonyolítónak, a nyertes kizárásra kerül a játékból 

Ezen a 3 napon belül egy levelet küld a Szervező a nyertesnek.

Azon Játékosok, akik az adott Játékban részt vettek és az abban felsorolt feltételeknek és jelen Szabályzatnak maradéktalanul megfelelnek részt vesznek a sorsoláson.

A Szervező és Lebonyolító összesen három munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt történik, melyről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

7.3 Saint James Szemészeti Központ – „Adventi” Játék sorsolási időpontjai:

Sorsolási időszak alatt naponta, 2023. december 1. és 2023. december 22. között. 14:00 órai kezdettel.

 1. MEGSZEREZHETŐ ÜZLETI CÉLÚ JUTTATÁSOK SZÁMA

A Játékban egy Játékos napi nyereményekből összes maximum 1 darab megnyerésére jogosult. 

 1. ÜZLETI CÉLÚ JUTTATÁSOK ÁTADÁSA

9.1. A Szervező a 7.1. pontban megjelölt üzleti célú juttatások nyerteseit a nyertesek kiválasztását követően 10 munkanapon belül emailben értesíti az Üzleti célú juttatások átvételének részleteiről. A Szervező a nyertességről szóló üzenetet a nyertes által a regisztráció során megadott emailcímre juttatja el. 

9.2. A Szervező a 7.1. pontban írt Üzleti célú juttatásokat az adott havi Játék lezártát követő 90 naptári napon belül személyesen adja át a szelvény nyerteseinek. A műtéti díj teljes összegének befizetését követően, köteles csak a Szervező az üzleti célú jutatást 90 naptári napon belül átadni.

A Szervező az Üzleti célú juttatás átadását kétszer kísérli meg a fenti időtartamon belül. A nyertes Ajánló és Ajánlott köteles együttműködni annak érdekében, hogy az Üzleti célú juttatás átvételére sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének az Ajánló és Ajánlott nem tesz eleget, és így az Üzleti célú juttatás átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező az Üzleti célú juttatás átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

A Nyertes a 7.1. pontban írt Üzleti célú juttatásokat csak személyesen veheti át, egy a Szervező által meghatározott helyszínen. A nyereménnyel kapcsolatban minden egyéb felmerülő költség a nyertest terheli az adó kivételével (pl. utazás az átadás helyszínére.)

9.3. Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy az üzleti célú juttatással kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint ezek átvételére és igénybevételére csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával – elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel – együtt jogosult.

9.4. A Szervező az Üzleti célú juttatások nyerteseinek a nevét a https://saintjameshungary.hu/adventi-nyeremenyjatek/  weboldalon, a   Saint James szemészeti Klinika Facebook oldalán, ( (10) Saint James Szemklinika | Budapest | Facebook) valamint Instagram oldalán https://www.instagram.com/saintjameshungary közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő Játékosok neve, lakcíme (kizárólag a település megjelölésével) jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.  A Szervező a nyertesek névsorát a sorsolási időpontotokat követő 10 munkanapon belül nyilvánosságra hozza. 

9.5. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére az Üzleti célú juttatásokat azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Szervező megbízottját semmilyen felelősség nem terheli.

 1. ADÓZÁS

Az üzleti célú juttatásokhoz tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt az üzleti célú juttatások fentiek szerinti átadásán kívül további kötelezettség nem terheli.  Egyéb esetlegesen felmerülő költségek (pl. az Üzleti célú juttatások átvételének helyszínére történő utazás költségei, hazautazás üzemanyagának költsége) a nyertes Játékost terhelik.

 1. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

A Játékról részletes információk a Saint James Szemészeti Klinikán és a  https://saintjameshungary.hu/adventi-nyeremenyjatek/ weboldalon érhetők el. A játékról nem teljes körű információk érhetők el a Saint James Szemészeti Klinikán elhelyezett reklámanyagokon, illetve a különböző médiában elhelyezett hirdetéseken keresztül.

A résztvevők a Játékkal és az üzleti célú juttatásokkal kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is a   ügyfélszolgálati e-mail címre írhatnak. 

 1. ADATVÉDELEM

Azok, akik a Játékban Pályázattal részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

12.1. Nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (csak a város megjelölésével) a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

12.2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a nak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a   -mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): a    e-mail címen. 

12.3. A Játékososok által megadott személyes adatok kezelése tekintetében a Szervező adatkezelőnek és adatfeldolgozónak minősül.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését az üzleti célú juttatások átadása előtt kérelmezi. 

12.4. A Játékos beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához –  és annak idejére kezelje. Az adatok kezelője a Szervező Saint James Hospital Hungary Kft., aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

 

12.5. A Játékos külön jóváhagyása esetén beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező további promóciók és kommunikációk kapcsán kezelje. Az adatok kezelője a Játék Szervezője, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezel. 

 

12.6. A Saint James Hospital Hungary Kft. Szervező, nem vállal semmiféle felelősséget semmilyen adatvesztésért, különös tekintettel adatátvitel közbeni, vagy egyéb technikai problémából adódó adatvesztésért.

12.7. Adatvédelmi nyilvántartási szám: bejelentés folyamatban

 

12.9 Adatkezelés 

A Játékosok a Játékkal kapcsolatos személyes adatai kezelésének jogalapja: az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendeletének („GDPR”) 6. cikk (1) a) pontja – a Játékos önkéntes hozzájárulása. Adatkezelő: a Szervező. 

Az adatkezelés célja a Játékosrészvételének biztosítása a Játékban. A Játékos jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A Játékos hozzájárulása hiányában a Játékban nem vehet részt.

 

A Nyerteseket a Szervező a Játékban résztvevő, általuk regisztrált adataik segítségével azonosítja, így az időközbeni esetleges változással járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező nem vállalja. A nyertesek személyét a https://saintjameshungary.hu/adventi-nyeremenyjatek/, a   Saint James Szemészeti Klinika Facebook oldalán, ( (10) Saint James Szemklinika | Budapest | Facebook ) valamint Instagram oldalán https://www.instagram.com/saintjameshungary  nyilvánosságra hozzák. 

A nyilvánosságra hozatal célja, hogy ha a Játékos valamilyen technikai akadály miatt nem kapta meg az értesítést a nyertességről, akkor ezen platformokon tud tájékozódni, hogy nyert-e. 

 

A Játékosok az adatkezeléshez való hozzájárulásukat a regisztráció során adják meg az erre vonatkozó checkbox kipipálásával, mely mellett a Szervező elhelyezi a jelen Szabályzatot, hogy a regisztráció 

elvégzésével a Játékos a Szabályzatban foglalt adatkezelési rendelkezéseket elfogadja és a regisztrálással önkéntes, határozott és kifejezett hozzájárulását adja az általa megadott személyes adatoknak a Szabályzat szerinti kezeléséhez. 

 

A Játék során kezelt személyes adatok köre: 

név, 

e-mail cím, 

a Játékban való részvétel alapjául szolgáló vásárlás adatai 

a Játékkal kapcsolatban a Játékos részéről rendelkezésre bocsátott egyéb adat (pl. kommunikáció az 

üzleti célú juttatás átvételével kapcsolatban). 

 

Az adatkezelés időtartama: A személyes adatok az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályi és/vagy szerződéses elévülési idő végén kerülnek törlésre. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:22. § szerint, ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 év alatt évülnek el. Az adatmegőrzési idő így a Játék végét követő 5 év, mert a Játékkal kapcsolatos esetleges követelések ekkor évülnek el. Az elévülést megszakító cselekmény az adatmegőrzési időt az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja. 

Ha az adatokat a Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Szervező a Játékot követően 8 év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik. 

 

Ha a Játékos önkéntesen, előzetesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárul, a Szervező reklámokat és hírleveleket küldhet neki e-mailben. A hozzájárulás nem feltétele a Játékban való részvételnek. A hozzájárulás például a regisztráció, vagy a kódfeltöltés során adható meg. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk § (1) a) pontja, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) pontja. Az adatkezelés célja, hogy a Szervező a Játékos részére információkat küldjön a termékeiről, esetleges nyereményjátékairól. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás hiányában a Szervező nem tud e-mailben reklámokat és hírleveleket küldeni. A kezelt adatok köre: a lehetséges címzett neve és e-mail címe. Ha az érintett hozzájárulását visszavonja a hírlevél alján található leiratkozási linkkel vagy a hírlevél szolgáltatás megszűnik, akkor a személyes adatokat törölni kell. 

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érinett jogosult arra, hogy 

bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. 

A Játékkal kapcsolatos személyes adatokat a Szervező nevében adatfeldolgozóként kezeli a Játék időtartama alatt:

 

 

Admagic Kommunikációs Kft. 

1013 Budapest Döbrentei u. 8. 1.em. 1.

telefonszám: +36 1 2247740 

 

A nyereményjátékok lebonyolításáért felel. Ennek során a nyereményjátékokkal kapcsolatban a Szervező 

által kezelt személyes adatokhoz fér hozzá. Adatkör: vezetéknév, keresztnév, településnév

Tevékenységei például: weboldal programozás, jogosultság ellenőrzés, sorsolás lebonyolítása, vásárláshoz kötött nyereményjáték során regisztrációk gyűjtése, ellenőrzése, tárolása és átadása a Szervező részére, 

 tájékoztató email kiküldése. 

Az adatokat a nyereményjáték lezárását követően törli. 

 

A személyes adatokkal kapcsolatos adatvédelmi jogokat és jogorvoslati lehetőségeket, és ezzel kapcsolatban a GDPR vonatkozó rendelkezéseit és korlátozásait részletesen a Szervező adatkezelési 

tájékoztatója és a GDPR tartalmazza (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 

 1. és 82. cikkei). A Játékosok jogosultak az átlátható tájékoztatásra a személyes adataik kezelésével 

kapcsolatban, jogosultak hozzáférni a személyes adatokhoz és másolatot kérni, kérhetik pontatlan vagy nem teljes személyes adataik helyesbítését, pl. dátum.

 

 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) lehetővé teszi a Játékosok számára, hogy töröltessék személyes adataikat, ha nincs jogszerű indok azok további használatára. A Játékosok kérhetik a személyes adataik további kezelésének korlátozását – ekkor a Szervező továbbra is tárolhatja a személyes adatokat, de egyébként nem használhatja fel azokat. A Szervező a fentiekkel kapcsolatos kéréseknek egy hónapon belül köteles eleget tenni. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A Játékosok jogosultak nemzeti adatvédelmi felügyeleti hatóságuknál panaszt tenni a személyes adatok Szervező általi kezelésével kapcsolatban.

 Magyarországon a felügyeleit hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36- 1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ). Az érintettek ezen túlmenően bírósághoz is fordulhatnak (www.birosag.hu). A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a Szervező székhelye vagy az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

A Saint James Hospital Hungary Kft adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Általános Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), az Üzleti célú juttatások kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Szervező megbízottja semmilyen felelősséget nem vállalnak.

A Szervező az Üzleti célú juttatás tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között az Üzleti célú juttatás gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. 

A Szervező kizárja a felelősséget minden, a https://saintjameshungary.hu/adventi-nyeremenyjatek/ weboldalt, illetve az azt működtető szervereket ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Szervező megbízottja semminemű felelősséget nem vállalnak.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését az összes üzleti célú juttatás átadása előtt kérelmezi. 

Amennyiben a Játék időtartama alatt nem érkezik legalább 1 Pályázat, illetve, ha a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére a Szervező fenntartja a jogot, hogy az eredetileg meghirdetett   24 üzleti célú juttatásnál kevesebbet adjon át.

Szervező, illetve Szervező megbízottja kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

A Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni vis major esetén. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot – így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján – indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

Bármilyen a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

Szervező bármikor – így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján, vagy bármely egyéb okból – jogosult jelen Játékszabályzatot módosítani. A módosítás tényéről Szervező megbízottja a Játékosokat    https://saintjameshungary.hu/adventi-nyeremenyjatek/ oldalon keresztül tájékoztatja.

Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Játékban való részvétellel kapcsolatban kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

Budapest, 2023. november 24.


Szervező:

Saint James Hospital Hungary Kft