Teszt utáni szövegek

a:7:{s:8:”location”;a:1:{i:0;a:1:{i:0;a:3:{s:5:”param”;s:9:”post_type”;s:8:”operator”;s:2:”==”;s:5:”value”;s:8:”eredmeny”;}}}s:8:”position”;s:15:”acf_after_title”;s:5:”style”;s:7:”default”;s:15:”label_placement”;s:3:”top”;s:21:”instruction_placement”;s:5:”label”;s:14:”hide_on_screen”;s:0:””;s:11:”description”;s:0:””;}

Az “Ajándék szürkehályog műtét” Saint James Játék hivatalos szabályzata 

Az “Ajándék szürkehályog műtét” Saint James Játék hivatalos szabályzata 

A Saint James Hospital Hungary Kft., mint az alábbi játék szervezője (székhely: 1026 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 33-35, a továbbiakban: „Szervező és Lebonyolító”).  által szervezett Játékban (a továbbiakban: Játék), kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, (a 3.pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes, természetes személy)” „Játékos” vehet részt. A Játékos a játék kezdete után csináltat a Saint James Szemészeti Klinikán egy látásjavító Szürkehályog műtétet( egyfokuszú / egyfókuszú tórikus műlencsével ).

Majd, a Saint James Szemészeti Klinika várójában elhelyezett játékra jelentkező szelvényt, helyesen és maradéktalanul kitölti és aláírásával ellátja.

 

 1. A Játékba regisztrálás: A Játékos a szelvény kitöltésével, az azon kért adatok megadásával, a dátum kitöltésével, és aláírásával és a nyilatkozat („Részt kívánok venni a nyereményjáték sorsoláson, és elfogadom a játékszabályzatot valamint az adatvédelmi szabályzatot) elfogadásával regisztrálhatnak.

 A szelvényen a következő adatokat kell megadnia: teljes név, születési dátum, levelezési cím, email cím, telefonszám,  a Saint James Szemészeti Klinikán kapott azonosítószáma.

 

A Játékban való részvétel további feltétele, hogy csak azok a személyek vehetnek részt a játékban, akik a játék időtartama alatt szürkehályog ( egyfókuszú / egyfókuszú tórikus műlencsével) műtétet csináltatnak a Saint James Szemészeti Klinikán.

 

A Játék időtartama alatt egy Játékos, csak egyszer pályázhat. Egy Pályázatot a Szervező csak egy alkalommal fogad el érvényes pályázatnak. 

 1. A Játékos a Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játék részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit.

 

 1. A Játékból ki vannak zárva a Saint James Hospital Hungary Kft., dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
 2. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZOLGÁLTATÁSOK

Látásjavító szürkehályog műtét- egyfókuszú vagy egyfókuszú tórikus műlencsével

 1. A JÁTÉK KEZDETE, IDŐTARTAMA ÉS VÉGE

5.1. A Játék Időtartama:

5.1. A Játék 2021. május 3. napján 8 óra 00 perc 01 mp-től 2021. június 25. napján 15 óra 59 perc 59 mp-ig tart. A Pályázatok beérkezésének határideje 2021. június 25. 15 óra 59 perc 59 másodperc.

5.2. A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a 7.1 pontban meghatározott valamennyi üzleti célú juttatás kiosztásra/kisorsolásra kerül.

 1. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
 2. 1. A Játékban kizárólag, a játék kezdete után bekövetkezett szürkehályog műtét (egyfókuszú / egyfókuszú tórikus műlencsével) beavatkozásával és az teljes műtéti díj befizetésével lehet pályázni. Azok, akik a Cofidis Magyarország által nyújtott részletfizetési szerződést veszik igénybe, szintén pályázhatnak és nyerhetnek, de nyertesség esetén a pénzbeli részletet továbbra is fizetniük kell szerződött partnerük, a Cofidis Magyarország felé.  
 3. 2. A Játékban csak a helyesen kitöltött pályázatok beküldői vehetnek részt. A Játékszabályzatnak megfelelő, azonban bármely ok miatt – így akár szándékos magatartás, akár véletlen elütés, technikai hiba, stb. miatt – nem valós pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban.

Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek.

 1. 3. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben a szelvény sérült, és ezáltal a Játékban történő részvételhez szükséges bármely információ nem olvasható a Szervező jogosult a Játékos Pályázatát a Játékból kizárni. Bármilyen módon hamisított vagy manipulált szelvények érvénytelenek, és nem vehetnek részt a Játékban. A Játékban résztvevő szelvények érvényességével, valamint a Játék jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a szelvények tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét

6.4. A Szervező és Lebonyolító a legnagyobb gondossággal jár el a rendszer működtetése és a gyűjtött Pályázatok őrzése terén, azonban semmiféle felelősséget nem vállalnak bármilyen, adatvesztésért vagy az ezekből eredő bármely jogkövetkezményért, vagyoni- nem vagyoni hátrányokért. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 1. 5. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. 
 2. ÜZLETI CÉLÚ JUTTATÁSOK, SORSOLÁS
 3. 1. a

A játék ideje alatt (5. pont) az érvényes pályázatot beküldők az alábbi üzleti célú juttatásokat nyerhetik meg:

 

Heti nyeremény.

 

Tartalma: Heti egy, összesen 8 darab, azaz 8 Játékos személy, visszakapja saját beavatkozásának 1 vagy 2 szemre jutó költségét, azaz a teljes beavatkozás, mely üzleti célú juttatások maximális értéke: 500 000 Ft

Lézeres szemműtét esetén a maximális érték:

Látásjavító szürkehályog műtét esetén a maximális érték:

 • Egyfókuszú műlencse beültetés 250 000 Ft / szem
 • Egyfókuszú tórikus műlencse beültetés 350 000 Ft / szem

Nyertesség esetén, a Játékos, amennyiben a 4. pontban felsorolt rá vonatkozó szolgáltatások kifizetésénél igénybe veszi, a Saint James Klinika bármilyen aktuális kedvezményét, akkor az általa ténylegesen befizetett, vagyis a kedvezménnyel csökkentett összeg, egy vagy kettő szemre jutó költségének értékében nyeri meg az Üzleti célú juttatást.

Minden játékhét esetében 1 db játékra jelentkező szelvény kerül kisorsolásra az adott játékhetet követő 3 napon belül.

 

Az Üzleti célú juttatások készpénzre, vagy bármely egyéb kedvezményre, vagy üzleti célú juttatásra nem válthatóak át. Előre nem látható események bekövetkeztekor a Szervező fenntartja a jogot, hogy alternatív üzleti célú juttatást ajánljon fel a nyerteseknek, azonos értékben.

 

 1. 2. Sorsolás módja

 

A heti nyertes kisorsolása minden tárgy hetet követő hétfőn 12:00-kor történik, a nyerteseket a regisztráció során megadott e-mailen és telefonon illetve a Facebook oldalunkon értesítjük.

A sorsolást a véletlenség elvét követő sorsolóprogrammal bonyolítjuk le.

 

Abban az esetben, amennyiben a nyertesek nem felelnek meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek, s így kizárásra kerülnek, vagy nem veszik át a nyereményét helyettük  tartaléknyertesek nem kerülnek sorsolásra.

7.3. Egy adott naptári héten érvényesen beküldött pályázat kizárólag az adott naptári héten érvényes. 

 1. MEGSZEREZHETŐ ÜZLETI CÉLÚ JUTTATÁSOK SZÁMA

A Játékban egy Játékos, egy  darab üzleti célú juttatásból részesülhet.

 1. ÜZLETI CÉLÚ JUTTATÁSOK ÁTADÁSA

9.1. A Szervező a 7.1. pontban írt Üzleti célú juttatásokat az adott sorsolást lezártát követően 15 naptári napon belül a nyertes által megadott bankszámlaszámra utalja vissza, személyesen nem átvehető. Amennyiben a megadott bankszámlaszám téves és az utalás rossz személynek kerül kifizetésre az abból eredő károkért a Szervező nem tehető felelőssé.

A Szervező az Üzleti célú juttatás átadását egyszer kísérli meg a fenti időtartamon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy az Üzleti célú juttatás kiutalására sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Játékos nem tesz eleget, és így az Üzleti célú juttatás kiutalása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem felróható. A Szervező az Üzleti célú juttatás kiutalására újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

9.2. A Szervező az Üzleti célú juttatások nyerteseinek a nevét a https://www.facebook.com/saintjameshungary  Facebook oldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő Játékosok neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

 1. ADÓZÁS

Az üzleti célú juttatásokhoz tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt az üzleti célú juttatások fentiek szerinti átadásán kívül további kötelezettség nem terheli.  Egyéb esetlegesen felmerülő költségek (pl. az Üzleti célú juttatások átvételének helyszínére történő utazás költségei, hazautazás üzemanyagának költsége) a nyertes Játékost terhelik.

 1. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

A Játékról részletes információk a https://www.lassjol.hu/ajandek-szurkehalyogmutet/ weboldalon érhetők el. A játékról nem teljes körű információk érhetők el a Saint James Szemészeti Klinikán elhelyezett reklám anyagokon, illetve a különböző médiában elhelyezett hirdetéseken keresztül.

A résztvevők a Játékkal és az üzleti célú juttatásokkal kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is a    ügyfélszolgálati e-mail címre írhatnak. 

 1. ADATVÉDELEM

Azok, akik a Játékban Pályázattal részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

12.1. Nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;

12.2. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

12.3. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): a    e-mail címen. 

12.4. A Játékosok által megadott személyes adatok kezelése tekintetében a Szervező adatkezelőnek és adatfeldolgozónak minősül.

12.5.A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését az üzleti célú juttatások átadása előtt kérelmezi. 

12.6. A Játékos beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához –  és annak idejére kezelje. Az adatok kezelője a Szervező Saint James Hospital Hungary Kft., aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok, a GDPR rendelkezései szerint kezeli.

 

12.7. Az érintettek jogai

Tájékoztató az Ön mint „érintett személy“ jogairól a GDPR alapján: A hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk, 1, 2. bek.) A helyesbítéshez (GDPR 16. cikk) ill. törléshez való jog (GDPR 17. cikk) Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk) Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk) A visszavonás joga (GDPR 7. cikk, 3. bek.) A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk).

 

12.8. A Játékos külön jóváhagyása esetén beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező további promóciók és kommunikációk kapcsán kezelje. Az adatok kezelője a Játék Szervezője, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezel. 

 

12.8. A Saint James Hospital Hungary Kft. Szervező, nem vállal semmiféle felelősséget semmilyen adatvesztésért, különös tekintettel adatátvitel közbeni, vagy egyéb technikai problémából adódó adatvesztésért.

 

12.9. Adatvédelmi nyilvántartási szám: bejelentés folyamatban

 

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós bankszámla adatok megadása stb.), az Üzleti célú juttatások kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért sem a Szervező, sem a Szervező megbízottja semmilyen felelősséget nem vállalnak.

A Szervező kizárja a felelősséget minden, a www.lassjol.hu/ weboldalt, www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervereket ért külső, ún. SQL támadások esetére. 

A játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését az összes üzleti célú juttatás átadása előtt kérelmezi. 

Amennyiben a Játék időtartama alatt nem érkezik legalább 1 Pályázat, a Szervező nem végez sorsolást és az adott hétre vonatkozó nyeremény nem kerül kifizetésre.

 

A Szervező az egyes hét nyerteseinek nevét a https://www.facebook.com/SaintJamesSzemeszetiKozpont Facebook oldalon hozza nyilvánosságra az egyes, már nyertes sorsolási időpontotokat követő 3 munkanapon belül. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékosok neve jelenik meg. 

Szervező, illetve Szervező megbízottja kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

A Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni vis major esetén. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot – így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján – indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

Bármilyen a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

Szervező bármikor – így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján, vagy bármely egyéb okból – jogosult jelen Játékszabályzatot módosítani. A módosítás tényéről Szervező megbízottja a játékosokat a  https://www.lassjol.hu/ajandek-szurkehalyogmutet/ facebook oldalon keresztül tájékoztatja.

Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Játékban való részvétellel kapcsolatban kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

Budapest, 2021. május 1.


Szervező

 Saint James Hospital Kft