A „Páros Nyeremény” Saint James Szemészeti Klinika Játék hivatalos szabályzata

A „Páros Nyeremény” Saint James Szemészeti Klinika Játék hivatalos szabályzata 

A Saint James Hospital Hungary Kft., mint az alábbi játék szervezője (székhely: 1026 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 33-35, a továbbiakban: „Szervező és Lebonyolító”).  által szervezett Játékban (a továbbiakban: Játék), kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, (a 3.pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes, természetes személy)” Ajánló” és „Ajánlott” vehet részt. Az Ajánló a játék kezdete után csináltat a Saint James Szemészeti Klinikán látásjavító műtétet, majd ajánlása alapján, az Ajánlott, szintén (a játék kezdete után) a Saint James Szemészeti klinikán csináltatja meg a látásjavító műtétjét.

 

1.A Játékba regisztrálás

Az Ajánló és Ajánlott a www.lassjol.hu/parosnyeremeny online felületen tud jelentkezni, az Ajánló és Ajánlott teljes nevének, emailcímének és telefonszámának megadásával és a nyilatkozat („Részt kívánok venni a nyereményjáték sorsoláson, és elfogadom a játékszabályzatot, valamint az adatvédelmi szabályzatot) elfogadásával regisztrálhatnak.(Továbbiakban Pályázat)

A Játékban való részvétel további feltétele, hogy csak azok a személyek vehetnek részt a játékban, akik a választott beavatkozás alkalmával, mindkét szemüket kezeltetik.

A Játékban való részvétel további feltétele, hogy az „Ajánló” személynek 2022.01.01. után kellett megműtetnie magát a Saint James Szemészeti Központban, míg az „Ajánlott” személynek az „Ajánló” személlyel egyidejűleg, vagy őt követően kellett átesnie a kezelésen, szintén a Saint James Szemészeti Központban.

A nyertes pár ezen játékszabály elfogadásával elfogadja, hogy nyereménye csak abban az esetben vehető át, amennyiben a Saint James Szemészeti Központ számára szöveges értékelést ír a műtétről, illetve képet küld saját magáról, amit marketing célra felhasználhat a Saint James Szemészeti Központ  weboldalán, (https://lassjol.hu) Facebook oldalán, (https://facebook.com/saintjameshungary) és Instagram oldalán (https://instagram.com/saintjameshungary). Amennyiben a nyertes pár mindkét tagja nem küld fényképet, vagy egy közös képet, vagy nem küld értékelést a klinikáról a kiküldött értesítő e-mailtől számított 7 napon belül, automatikusan a pótnyertesekre száll át a nyertes titulus.

 

1.1.A Játék időtartama alatt egy „Ajánló” többször is pályázhat, azaz az „Ajánló”, több „Ajánlottal” is pályázhat külön-külön, mindig egy új, a játékba való regisztrálással. Azonban az „Ajánló” ugyanazzal az „Ajánlott” személlyel együtt, csak egyszer pályázhat. Maga az „Ajánlott”” is válhat „Ajánlóvá”, azáltal, hogy ő is bevon a játékba egy másik „Ajánlott” személyt.

Amennyiben egy „Ajánló” és az „Ajánlott” személy együtt több játékba való regisztrálással próbálják nyerési esélyeiket növelni, a Szervező azonnali hatállyal örökre kizárja őket a nyereményjátékból.

 

2. Az Ajánló és Ajánlott a Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játék részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit.

 

3. A Játékból ki vannak zárva a Saint James Hospital Hungary Kft., dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

4.A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZOLGÁLTATÁSOK

 • PRK lézeres szemműtét
 • Touch free PRK lézeres szemműtét
 • Contoura lézeres szemműtét
 • Szürkehályog műtét
 • Látásjavító lencse műtét (minden típusú lencsével)

 

5. A JÁTÉK KEZDETE, IDŐTARTAMA ÉS VÉGE

    5.1. A Játék kezdete: 2024.01.01. napján 0 óra 00 perc 01 másodperc.

    A játék időtartama az adott hónap első napjától az utolsó napjáig tart, a továbbiakban: „Játékhónap”. A Pályázatok beérkezésének határideje mindig az adott hónap utolsó napja 23 óra 59 perc 59 mp-ig.

    A Játék vége 2024. december 31. napján 23 óra 59 perc 59 mp.

    5.2. A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a 7.1 pontban meghatározott valamennyi üzleti célú juttatás kiosztásra/kisorsolásra kerül.

     

    6. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

    6.1. Egy „Ajánló” és „Ajánlott” együtt nem jogosult a Játék időtartama alatt többször Pályázni.  Amennyiben ugyanazt a Pályázatot az Ajánló és Ajánlott együtt, többször küldi be, úgy a Szervező az első Pályázatot regisztrálja, a további, ugyanazon Pályázatot a Játék során további Pályázatként nem veszi figyelembe és örökre kizárja őket a nyereményjátékból. A Játékban kizárólag, a játék kezdete után bekövetkezett, az „Ajánló” és az „Ajánlott”, mindkét szemére vonatkozó lézeres szemműtét, vagy Látásjavító lencseműtét beavatkozásával és az összes műtét díjainak befizetésével lehet pályázni. A játékban csak olyan „Ajánlók” vehetnek részt, akik 2022. július 1. vagy az után vettek részt látásjavítókezelésben a Saint James Szemészeti Központban. „Ajánlottként” csak akkor vehet részt a játékban, ha az „Ajánló” személy után történt látásjavító kezelése a Saint James Szemészeti Központban. 

    6.2. A Játékban csak a helyes Pályázatok beküldői vehetnek részt. A Játékszabályzatnak megfelelő, azonban bármely ok miatt – így akár szándékos magatartás, akár véletlen elütés, technikai hiba, stb. miatt – nem valós Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban.

    Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek.

    6.3. A Szervező és Lebonyolító a legnagyobb gondossággal jár el a rendszer működtetése és a gyűjtött Pályázatok őrzése terén, azonban semmiféle felelősséget nem vállalnak bármilyen, adatvesztésért vagy az ezekből eredő bármely jogkövetkezményért, vagyoni- nem vagyoni hátrányokért. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

    6.4. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem létező személyeket tartalmazó profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb Játékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik az Üzleti célú juttatások megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós profillal, Pályázatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

     

    7.ÜZLETI CÉLÚ JUTTATÁSOK, SORSOLÁS

    A játék ideje alatt (5. pont) az érvényes pályázatot beküldők az alábbi üzleti célú juttatásokat nyerhetik meg:

     

    Havi nyeremény.

    Tartalma: 2 darab (1 darab az Ajánlónak és 1 darab az Ajánlottnak) az adott műtéti beavatkozás egy szemre jutó tényleges költsége.

    Az 1 darab nyertes pályázat „Ajánló” és „Ajánlott” személy is, visszakapja saját beavatkozásának 1-1 szemre jutó költségét, azaz a teljes beavatkozás, mely üzleti célú jutatások maximális értéke:

    Műtét típusok szerint a maximális érték:

    • PRK lézeres szemműtét 159 000 Ft / szem
    • Touch free PRK lézeres szemműtét 219 000 Ft / szem
    • Contoura lézeres szemműtét 381 500 Ft / szem
    • Szürkehályog műtét 285 000 Ft / szem – 549 000 Ft / szem
    • Látásjavító lencse műtét 285 000 Ft / szem – 579 000 Ft / szem
     • tórikus műlencse esetén a 100 000 Ft / szem összeg is visszafizetésre kerül

       Nyertesség esetén, az Ajánló és az Ajánlott, amennyiben a 4. pontban felsorolt rá vonatkozó szolgáltatások kifizetésénél igénybe veszi, a Saint James Klinika bármilyen aktuális kedvezményét, akkor az általa ténylegesen befizetett, vagyis a kedvezménnyel csökkentett összeg, egy szemre jutó költségének értékében nyeri meg az Üzleti célú juttatást.

       Minden játékhónap esetében 1 db pályázat kerül kisorsolásra az adott játékhónapot követő naptári hónap 15.-éig. A nyereményjáték időtartama alatt minden játékhónapot követően kisorsolásra kerül 1 nyertes a helyes Pályázatok közül.

       Az Üzleti célú juttatások készpénzre, vagy bármely egyéb kedvezményre, vagy üzleti célú juttatásra nem válthatóak át. Előre nem látható események bekövetkeztekor a Szervező fenntartja a jogot, hogy alternatív üzleti célú juttatást ajánljon fel a nyerteseknek, azonos értékben.

        

       7.2. Sorsolás módja

       A sorsolás mindig az adott Játékhónapot követő első csütörtöki napján 10:00 óra, időpontban történik.

       Az első sorsolás időpontja: 2024. február 2.

       A nyertes kisorsolása véletlenszerűség elvén alapuló számítógépes sorsoló program segítségével történik.

       A nyertes mellett 1 darab pótnyertes kerül kisorsolásra.

       A Játékosok elfogadják, hogy a nyertes meghatározására a fentiekben leírtak szerint kizárólag a Szervező és/vagy a Lebonyolító jogosult, a döntés ellen fellebbezésnek, jogorvoslatnak helye nincs.

       Amennyiben a nyertessel az eredményhirdetéstől számított 3 napon belül nem sikerül kapcsolatba lépnie a Szervezőnek és/vagy a Lebonyolítónak, a nyertes kizárásra kerül a játékból és automatikusan a pótnyertes kapja a nyereményt.

       Amennyiben a pótnyertessel az értesítéstől számított 3 napon belül nem sikerül kapcsolatba lépnie a Szervezőnek és/vagy a Lebonyolítónak, úgy kizárásra kerül a játékból.

       Ezen a 3 napon belül minden nap a játékra jelentkező e-mail címen egy levelet küld a Saint James Szemészeti Központ, a nyertesnek.

       Azon Játékosok, akik az adott Játékban részt vettek és az abban felsorolt feltételeknek és jelen Szabályzatnak maradéktalanul megfelelnek részt vesznek a sorsoláson.

       A Szervező és Lebonyolító összesen három munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt történik, melyről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül.

       A sorsolás alkalmával a 1 darab pótnyertes sorsolása is megtörténik.

       Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

       Abban az esetben, amennyiben a nyertesek nem felelnek meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek, s így kizárásra kerül, helyette tartaléknyertesek kerülnek értesítésre a sorsolás sorrendjében.

       7.3. Egy adott naptári hónapban érvényesen beküldött pályázat kizárólag az adott naptári hónapban érvényes. Amennyiben a Meghívó további hónapokban is részt kíván venni, úgy a Játék időtartama alatt további pályázatot szükséges beküldenie egy másik naptári hónapban, más Meghívottal.

        

       8.MEGSZEREZHETŐ ÜZLETI CÉLÚ JUTTATÁSOK SZÁMA

       A Játékban egy „Ajánló”, egy fajta üzleti célú juttatásból több megnyerésére is jogosult lehet, más „Ajánlottal”, a játék feltételeit betartva.

        

       9.ÜZLETI CÉLÚ JUTTATÁSOK ÁTADÁSA

       9.1. A Szervező a 7.1. pontban megjelölt üzleti célú juttatások nyerteseit a nyertesek kiválasztását követően 10 munkanapon belül e-mailben értesíti az Üzleti célú juttatások átvételének részleteiről. A Szervező a nyertességről szóló üzenetet a nyertes által a regisztráció során megadott postacímre juttatja el. 

       9.2. A Szervező a 7.1. pontban írt Üzleti célú juttatásokat az adott havi Játék lezártát követő 90 naptári napon belül  adja át a pályázat nyerteseinek, az Ajánlónak és Ajánlottnak. 

       A Szervező az Üzleti célú juttatás átadását kétszer kísérli meg a fenti időtartamon belül. A nyertes Ajánló és Ajánlott köteles együttműködni annak érdekében, hogy az Üzleti célú juttatás átvételére sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének az Ajánló és Ajánlott nem tesz eleget, és így az Üzleti célú juttatás átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező az Üzleti célú juttatás átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

       A Nyertes a 7.1. pontban írt Üzleti célú juttatásokat csak személyesen veheti át, egy a Szervező által meghatározott helyszínen. A nyereménnyel kapcsolatban minden egyéb felmerülő költség a nyertest terheli az adó kivételével (pl. utazás az átadás helyszínére.)

       9.3. Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy az üzleti célú juttatással kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint ezek átvételére és igénybevételére csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával – elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel – együtt jogosult.

       9.4. A Szervező az Üzleti célú juttatások nyerteseinek a nevét a Facebook oldalán (facebook.com/saintjameshungary), illetve Instagram oldalán teszi közzé. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő Játékosok neve, lakcíme (kizárólag a település megjelölésével) jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

       9.5. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére az Üzleti célú juttatásokat azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Szervező megbízottját semmilyen felelősség nem terheli.

       9.6. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, cím elírás, stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

        

       10.ADÓZÁS

       Az üzleti célú juttatásokhoz tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt az üzleti célú juttatások fentiek szerinti átadásán kívül további kötelezettség nem terheli.  Egyéb esetlegesen felmerülő költségek (pl. az Üzleti célú juttatások átvételének helyszínére történő utazás költségei, hazautazás üzemanyagának költsége) a nyertes Játékost terhelik.

        

       11.INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

       A Játékról részletes információk a www.lassjol.hu/parosnyeremenyjatek weboldalon érhetők el. A játékról nem teljes körű információk érhetők el a Saint James Szemészeti Klinikán elhelyezett reklámanyagokon, illetve a különböző médiában elhelyezett hirdetéseken keresztül.

       A résztvevők a Játékkal és az üzleti célú juttatásokkal kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is a   ügyfélszolgálati e-mail címre írhatnak.

        

       12.ADATVÉDELEM

       Azok, akik a Játékban Pályázattal részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

       12.1. Nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (csak a város megjelölésével) a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;

       12.2. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

       12.3. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a   -mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): a    e-mail címen. 

       12.4. A Játékosok által megadott személyes adatok kezelése tekintetében a Szervező adatkezelőnek és adatfeldolgozónak minősül.

       A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését az üzleti célú juttatások átadása előtt kérelmezi. 

       12.5. A Játékos beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához –  és annak idejére kezelje. Az adatok kezelője a Szervező Saint James Hospital Hungary Kft., aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

       12.6. A Játékos külön jóváhagyása esetén beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező további promóciók és kommunikációk kapcsán kezelje. Az adatok kezelője a Játék Szervezője, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezel. 

       12.7. A Saint James Hospital Hungary Kft. Szervező, nem vállal semmiféle felelősséget semmilyen adatvesztésért, különös tekintettel adatátvitel közbeni, vagy egyéb technikai problémából adódó adatvesztésért.

       12.8. Adatvédelmi nyilvántartási szám: bejelentés folyamatban

        

       13.VEGYES RENDELKEZÉSEK

       A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), az Üzleti célú juttatások kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Szervező megbízottja semmilyen felelősséget nem vállalnak.

       A Szervező az Üzleti célú juttatás tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között az Üzleti célú juttatás gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. 

       A Szervező kizárja a felelősséget minden, a www.lassjol.hu/parosnyeremeny weboldalt, illetve az azt működtető szervereket ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Szervező megbízottja semminemű felelősséget nem vállalnak.

       A játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését az összes üzleti célú juttatás átadása előtt kérelmezi. 

       Amennyiben a Játék időtartama alatt nem érkezik legalább 1 Pályázat, a Szervező fenntartja a jogot, hogy az eredetileg meghirdetett 1 üzleti célú juttatásnál kevesebbet adjon át.

       A Szervező a nyertesek névsorát a www.lassjol.hu/parosnyeremeny weboldalon hozza nyilvánosságra az egyes, már nyertes sorsolási időpontotokat követő 30 munkanapon belül. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékosok neve és lakóhelye (csak település megjelölésével) jelenik meg. 

       Szervező, illetve Szervező megbízottja kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

       A Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni vis major esetén. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot – így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján – indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

       Bármilyen a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

       Szervező bármikor – így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján, vagy bármely egyéb okból – jogosult jelen Játékszabályzatot módosítani. A módosítás tényéről Szervező megbízottja a játékosokat a www.lassjol.hu/parosnyeremeny oldalon keresztül tájékoztatja.

       Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Játékban való részvétellel kapcsolatban kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

       Budapest, 2024. január 2.szelv


       Szervező

        Saint James Hospital Hungary Kft