Saint James – „Nyerj Ingyenes Lézeres Látásjavítást” nyereményjáték szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Saint James Hospital Hungary Kft. (székhely: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 33-35., cégjegyzékszám: 01 09 876654 a továbbiakban: „Szervező”), által létrehozott hivatalos Instagram oldal (http://instagram.com/saintjameshungary) alatt elérhető Nyereményjátékokra (a továbbiakban: Játék), az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

A Játékok szervezője a Saint James Hospital Hungary Kft. (a továbbiakban: Szervező). A Játékok lebonyolításával összefüggő, azok végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott Admagic Kft. (székhelye: 1013 Budapest, Döbrentei u. 8. 1. emelet 1.; adószám:13100863-2-41; cégjegyzékszám:01-09-718749) bonyolítja le (a továbbiakban: Lebonyolító), látja el.

1. Figyelemfelhívás

Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék nem áll kapcsolatban az Instagrammal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebook-ot vagy az Instagramot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős.

A Nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

2. A Játékban résztvevő személyek
Minden Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkező természetes személy részt vehet a Játékban, aki a jelen Szabályzat valamennyi feltételének kivétel nélkül meg tud felelni és nem volt indokolt a Játékból történő kizárása (továbbiakban: Játékos).
A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.
A Játékban való részvétel önkéntes, a játékban való részvétellel a Játékos elfogadja a jelen Játékszabályzatot.
A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
A Játékban nem vehetnek részt a Szervező és Lebonyolító alkalmazottai, vezető tisztségviselői, tulajdonosai és ezen személyek közeli hozzátártozói; (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 2. pont)
Kizárásra kerül, aki a játék során a jelen Szabályzatban taglalt adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama és a sorsolás befejezése közötti időszakban visszavonja.
A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a játékost.

3. A Játék leírása

3.1 A Játék felülete a Szervező hivatalos Instagram oldala. Az itt megjelenített bejegyzésben feltett kérdésre kell a játékosnak a saját Instagram oldalán a történet funkcióval válaszolnia. A történetet nyilvánosan elérhetővé kell tennie és bejelölni a Szervező Instagram oldalát (@saintjameshungary). Majd a bejegyzés alatti kommentszekcióba ennek elkészültét jeleznie kell. A Játékra kizárólag a kérdésre való publikus történetben való megjelölt válaszadással és annak elkészüléséről a kommentszekcióba való jelzésével lehet jelentkezni.

3.2 Saint James – „Nyerj Ingyenes Lézeres Látásjavítást” nyereményjáték leírása
A Szervező hivatalos Instagram oldalán megjelenített bejegyzésekben feltett kérdésre kell a személyes válaszát megosztania a Játékosnak a személyes profilján a történet funkcióban, a Saint James Hospital Hungary Kft. hivatalos Instagram oldalát megjelölve és a történetet publikussá téve. Majd a Szervező Instagram oldalán megjelenített nyereményjátékról szóló bejegyzés alatti kommentszekciójában a „kész” vagy hasonló a feladat elvégzését jelző hozzászólást ír. Amennyiben megosztja a történetet, publikussá teszi, bejelöli a Szervezőt, megírja a hozzászólást és követi a @saintjameshungary Instagram oldalt, valamint ezen szabályzat minden pontja alapján részt vehet a játékban, úgy bekerül a neve a sorsolásba.

4. A Játék időtartama

4.1. A Játék időtartamát, a beküldési határidőt és a sorsolás időpontját az egyes konkrét Játékok leírásai tartalmazzák. A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező megfejtések érvénytelennek számítanak, így a sorsoláson nem vesznek részt.
4.2. Saint James – „Nyerj Ingyenes Lézeres Látásjavítást” nyereményjáték időtartama:
A játék időtartama: 2021.05.17. 10:00 – 2021.05.31. 23:59

5. Jelentkezés a Játékra, részvételi feltételek.

A Játékra kizárólag az alábbi feltételek egyidejű teljesítésével lehet jelentkezni: A saját publikus történetben való válaszadás, a @saintjameshungary Instagram oldal betagelés, a feladat teljesítését a bejegyzés alatti kommentszekcióban való jelzés és a @saintjameshungary Instagram oldal követése. (Saint James – „Nyerj Ingyenes Lézeres Látásjavítást” nyereményjáték esetén).
A részvételnek továbbá az alábbiak a feltételei:
A Játék feltételeinek maradéktalan teljesítése.
A Játék feltételeinek maradéktalanul való megfelelés.
A kért adatok valóságnak megfelelő, hiánytalan megadása.
A jelen Szabályzatban meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása.
Egy Játékos csak egy Instagram profillal, legfeljebb egyszer vehet részt az adott Játékban. A szabály megszegéséért a Játékost a Szervező összes jelentkezését figyelembe véve kizárja a Játékból.

6. Nyeremény

6.1 A Játékok nyereményeit az egyes Játék leírások tartalmazzák.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével jogosult.
Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
A nyeremények másra át nem ruházhatók.
A nyeremények pénzre át nem válthatók.
6.2 Saint James – „Nyerj Ingyenes Lézeres Látásjavítást” nyereményjáték nyeremény:
1 db Lézeres látásjavítás mindkét szemre. A műtét fajtája az alkalmassági vizsgálat alapján dől el.

7. Sorsolás

7.1
A sorsolás az adott Játék leírásában megadott időpontban történik.
A nyertes kisorsolása véletlenszerűség elvén alapuló számítógépes sorsoló program segítségével történik.
A nyertes mellett 3 darab pótnyertes kerül kisorsolásra.
A Játékosok elfogadják, hogy a nyertes meghatározására a fentiekben leírtak szerint kizárólag a Szervező és/vagy a Lebonyolító jogosult, a döntés ellen fellebbezésnek, jogorvoslatnak helye nincs.
Amennyiben a nyertessel az eredményhirdetéstől számított 3 napon belül nem sikerül kapcsolatba lépnie a Szervezőnek és/vagy a Lebonyolítónak, a nyertes kizárásra kerül a játékból és automatikusan a pótnyertes kapja a nyereményt.
Amennyiben a pótnyertessel az értesítéstől számított 3 napon belül nem sikerül kapcsolatba lépnie a Szervezőnek és/vagy a Lebonyolítónak, úgy kizárásra kerül a játékból.
Ezen a 3 napon belül minden nap egy levelet küld a @saintjameshungary Instagram oldala, a nyertesnek.
Azon Játékosok, akik az adott Játékban részt vettek és az abban felsorolt feltételeknek és jelen Szabályzatnak maradéktalanul megfelelnek részt vesznek a sorsoláson.
A Szervező és Lebonyolító összesen három munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt történik, melyről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül.
A sorsolás alkalmával a 3 darab pótnyertes sorsolása is megtörténik.
Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

7.2 Saint James – „Nyerj Ingyenes Lézeres Látásjavítást” nyereményjáték
2021.06.01. 10:00

8. Nyertesek értesítése.

A nyertest a Szervező a @saintjameshungary oldalán a sorsolás napján az Instagram oldalon bejegyzésben teszi közzé, és Instagram üzenetben értesíti őt a sorsolást követő 1 munkanapon belül.
A nyeremények kézbesítéséhez, igénybevehetőségéhez szükséges információk:
pontos név, telefonszám, e-mail cím.
Kérjük ezen adatokat a Szervező részére privát üzenetben elküldeni, semmiképp sem nyilvános üzenetben. Nyilvános üzenetben történő elküldés esetén a Szervező a személyes adatok védelméért nem vonható felelősségre, ez esetben a Szervező nem minősül adatkezelőnek.

9. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A nyeremény átvételében a Játékosoknak kötelességük együttműködni a Szervezővel, ellenkező esetben, ha az átvétel megvalósulna a nyeremény nem vehető át a továbbiakban. A Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ez esetben·
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére amennyiben:

  • ha nem múlt el 18 éves;
  • ha a Szervező megkeresésére 3 munkanapon belül nem válaszol;
  • ha nem lehet felvenni a nyertessel Instagram üzenet formájában a kapcsolatot;ha egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
  • ha jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.
  • ha a Saint James klinikán végzett személyes alkalmassági vizsgálata során nem felel meg a műtét feltételeinek.

Amennyiben a nyertes bármilyen egyéb okból nem veszi át vagy a felsoroltak alapján nem jogosult a nyereménye átvételére, helyette a soron következő pótnyestes lép. Amennyiben az első pótnyertes hasonlóképp nem lenne jogosult a nyereményre, úgy helyébe a második pótnyertes lép, akit hasonló esetben a harmadik, pótnyertes követ. (A pótnyertesek sorrendjét a sorsolási sorrendjük határozza meg.)

A játékos a játékban való részvételével beleegyezik, hogy amennyiben alkalmasnak bizonyul lézeres látásjavításra a saját Instagram felületén reklám célból megoszt legalább egy Instagram történetet, illetve azt a Saint James Szemklinika promóciós célból felhasználhatja.

10. Adatkezelés

Saint James Hospital Hungary Kft. adatkezelési tájékoztatóját a következő linken tekintheti meg lehet elérni:
https://www.lassjol.hu/saint-james-szemeszeti-kozpont/saint-james-szemeszeti-kozpont-adatvedelmi-nyilatkozat/

12. Egyéb

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

Kelt: Budapest, 2021. 05. 10.